ANKETY o svojom zamestnavatelovy a zamestnani

Ankety

Aky mam plat v €?

do 200 (13)
 

od 200 do 300 (15)
 

od 300 do 400 (13)
 

od 450 do 550 (10)
 

od 550 (12)