ANKETY o svojom zamestnavatelovy a zamestnani

Ankety

Aky plat by som chel v ?

do 300 (9)
 

od 300 do 400 (18)
 

od 400 do 500 (10)
 

nad 500 (18)