ANKETY o svojom zamestnavatelovy a zamestnani

Ankety

Som zamestnany?

Ano (10)
 

Nie (19)